Grängesberg Iron AB

Positiv preliminär förstudie för gruvan i Grängesberg

Möjligheterna är utmärkta för att åter starta gruvdriften i Grängesberg. Detta är den viktigaste slutsatsen i den förstudie, en så kallad Pre-Feasibility-Study, som gruvbolaget Grängesberg Iron AB låtit ta fram. Förstudien pekar på ett robust projekt utifrån situationen år 2012.


Vy över planerat industriområde i Lombergsområdet, södra Grängesberg. Alternativ med pelletsverk.

På uppdrag av Grängesberg Iron AB har URS, ett oberoende globalt teknikkonsultföretag, tagit fram en omfattande förstudie, delvis baserad på insatser av ett flertal andra konsultföretag och leverantörer. Studien belyser alla aspekter av den framtida gruvdriften, från malmgeologi och malmreserver, via brytning, uppfordring och anrikning, till transporter och försäljning av de färdiga malmprodukterna. Studien har en noggrannhet på +/- 25 % och utgör ett mycket gott tekniskt och ekonomiskt underlag för att driva projektet vidare mot start av gruvan.
De totala investeringskostnaderna beräknas ligga på 3,84 miljarder SEK om ett scenario med framställning av järnmalmskoncentrat (så kallad ”pellet feed”) väljs, eller ca 5,87 miljarder SEK om ett scenario med förädling av malmprodukten till pellets blir aktuellt. Enligt den finansiella modellen, som är baserad på Raw Material Groups prognos för den framtida prisutvecklingen för järnmalmsprodukter, beräknas den årliga omsättningen i alternativet med produktion av koncentrat bli ca 2,2 miljarder SEK, och i alternativet med produktion av pellets 2,4 miljarder SEK.

Omfattning
Detaljeringsgraden vad gäller analys av de praktiska lösningarna i de flesta delarna av gruvprojektet är ovanligt hög för den här typen studie. Brytningsupplägg och teknisk planering av gruvdriften har utformats i studien utifrån de senaste principerna som är tillämpliga för modern gruvdrift under jord och innebär en brytning av i genomsnitt 5,3 miljoner ton råmalm per år, för en årlig produktion av 2,5 miljoner ton järnmalmsprodukter. Personalbehovet för gruvdriften ligger mellan 350 och 400 personer, beroende på om scenario med eller utan pelletsverk väljs.


3D-vy över de delar av malmen som ingår i mineraltillgångarna (ned till 920 m), samt befintlig och planerad infrastruktur.
Till vänster de befintliga schakt som idag finns i Lombergsområdet, mellan detta och Centralschaktet planerad ny snedbana (ramp), för att förbinda den befintliga snedbanan med marknivån.

Huvudansvarig för Pre-Feasibility-studien har varit det internationellt verksamma konsultföretaget URS. För anrikning och agglomerering ansvarade Outotec. För pumpning, länshållning, sandmagasin, samt byggnader och generell infrastruktur ansvarade Sweco Industry. ABB stod för uppfordringsdelen och URS tillsammans med Itasca Consultants Sweden för den bergmekaniska utredningen. Hifab anlitades för miljöutredningar och Mannheimer Swartling för juridiska frågor. Till detta kommer flera oberoende konsulter, bland annat inom områdena järnvägstransporter och logistik samt gruvplanering.

För mer information läs mer under avdelningen Översikt samt i pressmeddelandet.